ROZWIĄZANIE UMOWY O SZKOLENIE LOTNICZE

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu kursu latania wydawać by się mogło drogą do spełnienia najskrytszych marzeń. Aby zdobyć upragnioną pracę w liniach lotniczych, należy przejść szereg specjalistycznych szkoleń. Pierwszym sukcesem na tej drodze jest znalezienie ośrodka szkoleniowego, który przygotuje nas odpowiednio do przyszłych obowiązków. Co, jeśli to szkoła nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie może lub nie chce przestrzegać warunków umowy was wiążącej.  

Rozwiązanie umowy o szkolenie lotnicze

UMOWA O SZKOLENIE LOTNICZE- Jaki to rodzaj umowy?

Umowa o szkolenie lotnicze to klasyczna umowa o świadczenie usług. Zgodnie z Kodeksem cywilnym do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Oznacza to nic innego jak to, że do dochodzenia swoich praw będziemy stosowali regulacje umowy i  Kodeks cywilny i artykuły opisujące zlecenie.

Konsekwencje prawne stosowania przepisów o zleceniu.

W przypadku, gdy uczeń uważa, że szkoła nie realizuje szkolenia w umówiony sposób i nie reaguje na zgłaszane uwagi może wypowiedzieć ją na każdym etapie szkolenia.

Jak można rozwiązać umowę o szkolenie lotnicze?

W pierwszej kolejności pilot-uczeń powinien zapoznać się dokładnie z treścią umowy. Bardzo często opisane są w niej warunki i konsekwencje jej rozwiązania. W przypadku ich braku albo gdy umowa nie zawiera pełnych zapisów stosuje się normy prawa cywilnego.

Kiedy mogę wypowiedzieć umowę?

Wskazać należy, że uprawnienie do wypowiedzenia ma charakter prawokształtujący i wykonywane jest przez jednostronne oświadczenie woli kursanta kierowane do ośrodka szkolącego. Wywołuje ono skutek prawny na przyszłość (ex nunc). Wypowiedzenie umowy o szkolenie lotnicze może nastąpić w każdym czasie przed pełnym wykonaniem czynności objętej zleceniem lub wygaśnięciem stosunku zlecenia z innych przyczyn.

Wypowiedziałem umowę – co dalej?

Proszę pamiętać, że sam fakt wypowiedzenia umowy nie zwalnia stron z wykonania tych obowiązków, które zaciągnęły zanim wypowiedzenie stało się skuteczne, np. co do zwrotu poniesionych wydatków i nakładów, zwrotu materiałów szkoleniowych, praw, pieniędzy (odsetek), a także przygotowania stosownych zaświadczeń i dokonania rozliczenia kursu.

Czy mogę rozwiązać umowę nawet, gdy szkoła realizuje szkolenie prawidłowo?

W świetle norm prawa cywilnego nie jest istotnym z punktu widzenia rozliczenia kosztów realizacji wypowiedzianej umowy o świadczenie usług z jakiej przyczyny umowa została wypowiedziana i po czyjej stronie leżały okoliczności skutkujące wypowiedzeniem umowy.

Niezwłocznie po wypowiedzeniu powinna nastąpić zapłata części wynagrodzenia odpowiadającego zrealizowanej części szkolenia.

Proszę jednak pamiętać, że gdy umowa o szkolenie lotnicze zostanie rozwiązana bez ważnego powodu, ośrodek szkoleniowy może żądać od klienta naprawienia powstałej z tego tytułu szkody.

Jakie są ważne powody rozwiązania umowy o szkolenie lotnicze?

Orzecznictwo i doktryna wskazuje wiele powodów uważanych za ważne. Jednym z nich jest utrata zaufania do ośrodka prowadzącego szkolenie.

Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy podczas zawierania umowy przedstawiono Państwu atrakcyjną ofertę i zapewniono, że szybko ukończycie kurs jeżeli tylko będzie aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Państwo zgłaszacie swoją dostępność do lotu każdego dnia, pogoda jest piękna, samolot działa a instruktor tylko czeka kiedy z nim polecicie a mimo to nie latacie. Zgłaszacie ten problem, chwilowo jest lepiej by później sytuacje się powtarzały. Za kolejnym zapewnieniem, że szybko zakończycie szkolenie tracicie zaufanie do szkoły.

Kolejnym powodem może być, to że odpadła przyczyna dla której zaczęliście kurs a szkoła  o niej wiedziała i podjęła się przeprowadzenia szkolenia.

Do kogo się udać o pomoc w odzyskaniu pieniędzy?

Każdy przypadek należy jednak traktować indywidualnie z uwzględnieniem osobistych warunków pilota, pogody oraz innych okoliczności, na które strony nie mają wpływu.

Kancelaria prowadzi od lat z wieloma sukcesami sprawy dotyczące prawa lotniczego, w tym pilotów-uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą odzyskać wpłaconych a niewykorzystanych pieniędzy za szkolenie lotnicze. Pomagamy na każdym etapie szkolenia od PPL (A) do CPL (A).